Informatie over het terrein

Het Aamsveen is een hoogveengebied dat ooit deel uitmaakte van een veel groter hoogveencomplex, dat zich ook over de grens heen in Duitsland uitstrekt. Het gedeelte op Nederlands grondgebied is betrekkelijk klein, maar omvat een goed ontwikkelde gradiƫnt van hoogveen in het oosten naar het beekdallandschap in het westen. De vegetatie verandert van hoogveen met natte heide via vochtige heide en heischrale graslanden op de overgang naar natte schraalgraslanden in het beekdal zelf. Langs de randen van het veen komen natuurlijke berkenbroekbossen voor met gagelstruweel. Het broekbos langs de beek is van een zeer gevarieerde samenstelling met soorten van rijkere bodems. Het Aamsveen is aangewezen als Natura 2000 gebied, het is dus een belangrijk natuurgebied op Europese schaal.

Landschap Overijssel heeft ook een pagina over het Aamsveen.

 

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden die we hier doen zijn:

  • Plaggen ten behoeve van het behoud van het Gentiaanblauwtje
  • Het onderhouden van de kluunplaatsen in dit gebied
  • Opslag verwijderen om "verbossing" tegen te gaan (de grootste bedreiging van veengebieden)

 

Routebeschrijving

Er zijn 2 mogelijke verzamelplekken in dit gebied: